Polacy śpią, gdy kradną im zasobyGłównym Geologiem Kraju z rekomendacji PiS jest obecnie Piotr Dziadzio,

 

ale lista dewastatorów i posłusznych marionetek w rękach zagranicznych korporacji jest długa, wystarczy zapoznać się ze sztafetą na urzędzie Głównego Geologa Kraju od roku 1989 :

patrz: https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wny_Geolog_Kraju

Jednak szczególne ” zasługi” w przygotowywaniu podstaw pod wyprzedaż polskich zasobów naturalnych,- należących jako dobro wspólne do rdzennych Polaków -, ma Mariusz Orion Jędrysek.

Mariusz Orion Jędrysek, to główny autor ( oprócz niego  w roli figurantów Henryk Jacek Jezierski i Piotr Grzegorz Woźniak) obowiązującego Prawa Geologicznego i Górniczego z roku 2011                       ( przygotowanego przez Jędryska  jeszcze w 2007 r.) następnie kilkakrotnie modyfikowanego na niekorzyść Polaków, – patrz:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111630981/U/D20110981Lj.pdf

Obecnie procedowana jest następna ” modyfikacja” Prawa Geologicznego i Górniczego, która jest kolejnym zamachem na suwerenność zasobową Polski oraz kolejnym- być może decydującym krokiem- do odebrania Polakom bezpieczeństwa w odniesieniu do egzystencjalnych zasobów bogactw naturalnych.

HTTPS://LEGISLACJA.RCL.GOV.PL/PROJEKT/12352656/KATALOG/12824012#12824012

Silny i masowy sprzeciw Polaków jest jedyną drogą do obrony podstaw egzystencji społeczeństwa i państwa. Jest to jedno z podstawowych i najbardziej aktualnych zadań rdzennego, słowiańskiego ludu polskiego.

Uwaga na zmiany w PGG 

Minister – Główny Geolog Kraju będzie decydował kto dostanie prawo wydobywania kopaliny ze złoża (globalne korporacje mają pieniądze i to one będą nam robić wydmuszki ze złoża)GGK decyduje czy złoże jest strategiczne i objęte ochroną na czas nieokreślony z zakazem zabudowy, samorządy nie uczestniczą w procesie wydawania koncesji, wartość gruntów i budynków nad złożem objętym ochroną spadnie do zera

Wdrażana będzie technologią wychwytywania spalin z kominów elektrociepłowni, cementowni, spalarni śmieci itp. dla zatłaczania ich pod ziemię – pod domy, sieci kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe. Spaliny w skład kutych wchodzi CO 2 , będą dążyły do rozprężania się, powierzchnia ziemi nad takim obszarem może się unieść, będą pękać domy, awarii ulegną sieci podziemne. Spaliny z CO 2 będą się wydobywać przez szczeliny i studnie na powierzchnię ziemi, CO 2 płoży się po powierzchni i może udusić dzieci, zwierzęta i ludzi.

Miejsca w Polsce przewidziane do podziemnego zatłaczania spalin to obszary o największym potencjale ciepła wód geotermalnych i gorących skał, ta technologia wykluczy na zawsze jej wykorzystanie.

Spaliny będą zatłaczane w pokłady solankowe, których nigdy już nie wykorzystamy w lecznictwie. Będzie wdrażana technologia wydobywania gazu łupkowego też za pomocą wtłaczania i rozkruszania skał przez CO 2 co uniemożliwi korzystanie z czystej energii geotermalnej. Geotermię w dużych miastach mają przejąć globalne koncerny m.in. z Danii i Kanady, wykonano dla nich w Polsce już ekspertyzy.

Nowy Minister od Geologii przejmie całe archiwum dotychczasowego Państwowego Instytutu Geologicznego – istniejącego od 100 lat – dla nowo powstałego tworu Państwowa Służba Geologiczna, której nowy skład wyłoni oczywiście Główny Geolog Kraju (mierni ale wierni) Cytat z uzasadnienia zmian w PGG: „Projekt nowelizacji przewiduje, że gminy będą obowiązane do wprowadzania udokumentowanych złóż kopalin w ściśle określonym terminie pod groźbą sankcji pieniężnej. Dotychczasowy termin 2 lat pozostanie aktualny dla obowiązku ujawniania wszystkich złóż kopalin innych niż złoża strategiczne, udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla, obszarów udokumentowanych wód podziemnych, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, a także podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji”.

Zagrożone są również wody pitne podziemne, bowiem jako złoża strategiczne będą mogły być oddawane GGK koncernom do eksploatacji, czyli zabiorą nam wody pitne. Wiemy że firmy izraelskie powoli już te wody w Polsce przejmują. Teraz dostaną wszystkie.

Wszyscy rolnicy i mieszkańcy posiadający swoje ziemie nad złożami i miejscami zatłaczania różnych substancji pod ziemię będą wywłaszczani za bezcen ze swojej ziemi. Obszar taki według map obejmie
2/3 terytorium Polski.

Samorządy, które nie ujawnią złóż w Studiach i planach miejscowych będą karane od 30 tys. zł do 120 tys. złotych – będziemy jeszcze płacić kary za to, że nie chcemy oddać koncernowi naszych dóbr.

Za wpisanie do planów złóż zapłaci koncern który chce je eksploatować, do tej pory koszty te ponosiła gmina, jest to zapis umożliwiający korumpowanie samorządowców oraz wywieranie na nie presji przez koncerny, np. podanie gminy do sądu za nieuzyskane korzyści z zaangażowanych pieniędzy – skandal.

Ogólnie rzecz biorąc upolitycznienie złóż i ich przewłaszczenie na rzecz decyzji jednej osoby w kraju – Głównego Geologa Kraju jest przestępstwem gospodarczym na ogromną skalę.

Prawo Geologiczne i Górnicze już obecnie jest sprzeczne z Art.1 Konstytucji, wprowadzane obecnie zmiany łamią wiele innych jej zapisów, np. ochronę własności, zdrowia i życia ludzkiego, ustawę o
samorządach (mają obowiązek zabezpieczać wodę pitną, będą ją musiały kupować od koncernów). Jeśli nałożymy na siebie mapy złóż o których ochronie mówimy, czyli złóż mineralnych, węglowodorów, wód podziemnych, obszarów zatłaczania spalin i obszarów składowania substancji, jako strefy objęte ochroną przed zabudową, dołączymy już istniejące obszary NATURA 200, to zostanie nam może 20% powierzchni ziemi, na której mógłby dziać się jakikolwiek rozwój. Jesteśmy przez te zmiany przeznaczeni do wymarcia, a kraj do zachaszczenia.

Nie wolno nam do tego dopuścić. To jest bezczelna grabież naszych bogactw naturalnych, naszej ziemi, wód pitnych, wód leczniczych, degradacja lasów, zatrucie wód powierzchniowych.

( autorami uwag są inż. Teresa Adamska i inż. Zbigniew Tynenski ze Stowarzyszenia Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi )

Dodatek medialny: 

USTAWA O TRUCIU POLAKÓW I OSTATNIM ROZBIORZE POLSKI. SPOŁECZNA AKCJA INWENTARYZACJI ZŁÓŻ. T. ADAMSKA

 

Ulotka do kolportażu

 

JEŚLI CHCEMY ŻYĆ – WEŹMY SPRAWY W SWOJE RĘCE.
Zagrożony jest każdy z nas, zagrożona jest Polska.
Antypolskie zmiany w Prawie Geologicznym i Górniczym (PGG)

NIEBEZPIECZEŃSTWA DLA NAS :
è Zagrożone są wody pitne podziemne, bowiem jako złoża strategiczne będą mogły być
oddawane przez Głównego Geologa Kraju koncernom do eksploatacji.
Woda będzie dobrem wydzielanym. Wiemy, że firmy izraelskie powoli już te wody w Polsce przejmują.
Teraz dostaną wszystkie.
è Wszyscy rolnicy i mieszkańcy posiadający swoje ziemie nad złożami i miejscami zatłaczania różnych substancji pod ziemię, będą wywłaszczani za bezcen ze swojej ziemi. Obszar taki według map obejmie 2/3 terytorium Polski.
è Samorządy, które nie ujawnią złóż w studiach i planach miejscowych będą karane od 30 tys. zł do 120 tys. złotych – będziemy jeszcze płacić kary za to, że nie chcemy oddać koncernom naszych dóbr.
è Za wpisanie do planów złóż zapłaci koncern, który chce je eksploatować, do tej pory koszty te ponosiła gmina.

Jest to zapis umożliwiający korumpowanie samorządowców oraz wywieranie na nie presji przez koncerny,
np. podanie gminy do sądu za nieuzyskane korzyści z zaangażowanych pieniędzy – skandal!

Minister – Główny Geolog Kraju (GGK) będzie decydował kto dostanie prawo wydobywania kopaliny z polskich złóż! To globalne korporacje mają nieograniczony dostęp do pieniądza i to one będą głównie eksploatować nasze złoża, nam pozostawiając wydmuszki.

GGK zdecyduje czy złoże jest strategiczne i będzie na powierzchni objęte ochroną na czas nieokreślony z zakazem zabudowy.

Samorządy nie uczestniczą w procesie wydawania koncesji, wartość gruntów i budynków nad złożem objętym ochroną spadnie do zera. Jeśli nałożymy na siebie mapy złóż, o których ochronie mówimy, jako strefy objęte ochroną przed zabudową, dołączymy już istniejące obszary NATURA 2000, to zostanie nam może 20% powierzchni ziemi, na której mógłby dziać się jakikolwiek rozwój.

Wdrażana będzie szkodliwa dla nas technologia wychwytywania spalin z kominów elektrociepłowni, cementowni, spalarni śmieci itp. dla zatłaczania ich pod ziemię – pod domy, sieci kanalizacyjne, gazowe,
wodociągowe.

Spaliny w skład których wchodzi CO 2 , będą dążyły do rozprężania się, powierzchnia ziemi nad takim obszarem może się unieść, będą pękać domy, awarii ulegną sieci podziemne. Spaliny z CO 2 będą się wydobywać przez szczeliny i studnie na powierzchnię ziemi, CO 2 płoży się po powierzchni i może udusić dzieci, zwierzęta i ludzi. Zabije nas i wszelkie życie.

Miejsca w Polsce przewidziane do tego to obszary o największym potencjale ciepła wód geotermalnych i gorących skał. Ta technologia wykluczy na zawsze jej wykorzystanie. Spaliny będą zatłaczane w pokłady solankowe, których nigdy już nie wykorzystamy w lecznictwie.

Będzie wdrażana technologia wydobywania gazu łupkowego też za pomocą wtłaczania i rozkruszania skał przez CO 2.

Czeka nas księżycowy krajobraz.

Uniemożliwi to korzystanie z taniej i czystej energii geotermalnej. Geotermię w dużych miastach mają przejąć globalne koncerny m.in. z Danii i Kanady, dla których wykonano już ekspertyzy. 

Upolitycznienie naszych złóż naturalnych i ich przewłaszczenie na rzecz decyzji jednej osoby w kraju – Głównego Geologa Kraju (GGK) jest przestępstwem gospodarczym na ogromną skalę. Prawo Geologiczne i Górnicze już jest sprzeczne z Art.1 Konstytucji a wprowadzane obecnie zmiany łamią wiele innych jej zapisów, np. ochronę własności, zdrowia i życia ludzkiego, ustawę o samorządach, ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym (gminy mają obowiązek zabezpieczać mieszkańcom wodę pitną, będą ją więc musiały kupować od koncernów).

Nowy Minister od Geologii przejmie całe archiwum dotychczasowego Państwowego Instytutu Geologicznego – istniejącego od 100 lat – dla nowo powstałego tworu Państwowa Służba Geologiczna, której nowy skład wyłoni Główny Geolog Kraju.

Jesteśmy przez te zmiany przeznaczeni do wymarcia, a nasz kraj do skażenia i zatrucia! To jest bezczelna grabież naszych bogactw naturalnych, naszej ziemi, wód pitnych, wód leczniczych, degradacja lasów, zatrucie wód powierzchniowych, nieodwracalne zniszczenie gleb, zawłaszczenie gruntów dotychczasowych właścicieli.

Po raz kolejny jest to napaść na nasz majątek, naszą suwerenność na nasze prawa i wolności. Zagrożony jest każdy z nas, zagrożona jest Polska.

Musimy się zmobilizować i nie dopuścić do tego. Odzyskajmy nasze państwo jako wspólnotę.

Korporacje rządzące Polską nie są rządem Polaków.

więcej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2022/05/20/kolejny-zamach-lichwiarzy-na-polskie-zasoby-naturalne/

P.S. Wkrótce ciąg dalszy materiałów na temat zasobów naturalnych Polski